Inom Socialomsorg

Den ständigt pågående förändringsprocessen i arbetslivet, med nya uppgifter och utökade ansvarsområden för många medarbetare, har medfört behov av utrymme för samtal och reflektion för nya personalkategorier.

Inom social omsorg kan en handledningsgrupp ha olika sammansättning beroende på syftet med handledningen. Den kan bestå av medlemmarna i en arbetsgrupp, av personal från olika arbetsgrupper men med samma arbetsuppgifter eller av personal som arbetar omkring en särskild patient eller brukare.

I processinriktad handledning får personalen utrymme att tillsammans med kollegor och handledaren regelbundet reflektera över det som händer i det dagliga arbetet. Handledningen tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna upplevelser i vardagsarbetet, t.ex. mötet med vårdtagare, anhöriga eller samarbetet med kollegor eller arbetsledning.

Handledningen syftar till att tydliggöra den egna yrkesrollen och ge insikt i det egna sättet att fungera och reagera i olika situationer. Därigenom ges både individen och gruppen möjlighet att utöka kompetensen och stärka yrkesrollen.

Syftet med handledningen är framförallt att utveckla yrkeskompetensen genom att ge utrymme för reflektion och kunskap om vad som händer i mötet mellan människor. Det är också viktigt att ge utrymme för samtal om etiska dilemman.

Många upplever handledningen som känslomässig avlastning och handledning kan därför också ses som stressförebyggande friskvård.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved