Handledning

Bohusläns kurator och psykoterapimottagning har bred erfarenhet av att ge handledning/konsultation till personal inom skola, sjukvård, socialtjänst, omsorgsverksamhet, kriminalvård, missbruksvård samt till företag.

Vi erbjuder olika former av handledning som syftar till att höja arbetstagarens kompetens och skicklighet inom sitt område. Handledning skapar möjlighet att bryta upp de låsningar som i den aktuella situationen hämmar arbetsuppgiftens genomförande.

Tillgång till regelbunden handledning förbättrar den psykosociala arbetsmiljön, ökar gruppdeltagarnas kompetens och förebygger ohälsa på arbetsplatsen.

Ur organisationsperspektiv kan handledning ses som en kvalitetssäkring. Deltagarna får utrymme att fundera över innehållet i det arbete som utförs och därmed ökad möjlighet att komma till insikt om sådant som eventuellt behöver förändras eller utvecklas.

Handledningen syftar till att tydliggöra den egna yrkesrollen och ge insikt i det egna sättet att fungera och reagera i olika situationer. Därigenom ges både individen och gruppen möjlighet att utöka kompetensen och stärka yrkesrollen. Många upplever handledningen som känslomässig avlastning och handledning kan därför också ses som stressförebyggande friskvård.

Arbetsplatshandledning kan vara av följande typer:

Individuell handledning.

Grupphandledning.

Chefshandledning.

Enskild handledning kan, av olika skäl, ibland vara att föredra.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved