Samtalsstöd vid svårhanterliga situationer

Som chef eller ledare är det viktigt att du under ett tidigt stadium får veta om folk mår dåligt i din organisation. Uppenbaras inte problemet förrän det har gått onödigt lång tid krävs mer omfattande insatser för att lösa den uppkomna situationen.

Vi på Bohusläns kurator och psykoterapimottagning erbjuder riktade insatser i olika former till företag och organisationer där vi kan fungera som partner eller bollplank för att hjälpa till att såväl förebygga problem som att akut hantera dem.

I vissa organisationsstrukturer kan stress, oro och frustration uppkomma hos såväl ledning som anställda. Brist på en fungerande kommunikation kan inverka på verksamheten och svårigheter att på ett produktivt sätt strukturera och genomföra olika arbetsuppgifter kan bli följden. Utifrån vår kunskap om hur blockeringar uppkommer och stärks hos individer och mellan grupper kan vi erbjuda vår hjälp att visa på vägar ut ur dessa blockeringar. Våra arbetsmodeller är operativa vilket innebär att genomförandet av en given arbetsuppgift utgör fokus för vårt arbete.

Vi har mer än 25 års erfarenhet av att definiera och arbeta med mönster som hämmar kreativitet och produktivitet i ett företag. Det är viktigt att man under ett tidigt stadium sorterar ut vad som är organisationens problematik, vad som kan bearbetas i grupp och vad som är individuell problematik.

Vi har också lång erfarenhet av att arbeta med olika problemområden såsom hot och våld, stress, utbrändhet, krisreaktioner, mobbning, depressioner samt alkohol och/eller drogmissbruk. Vårt koncept är fokuserat, probleminriktat och därmed tidsbegränsat. Antalet sessioner relateras till arten av det aktuella problemet och till de yttre villkor som råder.

Egen psykoterapi för personal i en arbetsgrupp kan också utgöra ett led i en utbildning eller vara en tillgång i ett arbete där relationer till andra människor spelar en avgörande roll. Man kan också i vissa lägen ha behov av egen psykoterapi för att nå ökad tydlighet i och förståelse av eget och andras tänkande, kännande och agerande i arbetsrelaterade frågor. Psykoterapi är en verkningsfull behandling vid depressionsbekymmer och ångest, stress och orostillstånd, skuld och skamkänslor, dåligt självförtroende, obeslutsamhet och sömsvårigheter.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved